Kunnossapidon blogi

Kunnossapitomessujen omassa blogissa pureudutaan tapahtuman aiheisiin ja sisältöön asiantuntijoiden artikkelein.

17.8.2018 | Katariina Kotomäki, Expomark Oy »
Teollisuuskiinteistöjen kunnossa on pitämistä

 

Blogiarkisto 2017

9.10.2017 | Jaakko Hietavirta »
Työntekijät tekevät toimivan kunnossapidon – myös digiaikana

5.10.2017 | Mika Immonen »
Hyödynnätkö kunnonvalvontaa oikein? Ja kuka sitä tekee huomenna?

29.8.2017 | Emil Ackerman »
Hukka pois data-analytiikalla

9.8.2017 | Lassi Santala »
Henkilöstön koulutus on investointi, joka tuo tulosta.

Teollisuuskiinteistöjen kunnossa on pitämistä

17.8.2018

Viime vuosina teollisuuden uutisvirran ovat täyttäneet digitalisaation ja tuotantojen modernisoinnin hankkeet. Teollisuudessa on eletty suurta murrosvaihetta, kun alustatalous on tehnyt tuloaan. Teollisuusyritysten investoinnit ovat kohdistuneet pitkälle erilaisiin automatisointeihin, datan keruu- ja käsittelyjärjestelmiin. Kuitenkin tiloissa, joissa kaikki tämä tapahtuu, saattaa piillä koko tuotannon ja jopa henkilöturvallisuuden vaarantava korjausvelka.

Teollisuusrakennusten korjauksia tehdään usein vasta kun on pakko, toteaa Mikko Hyytiäinen Pöyryltä.

Toisin sanoen kiinteistössä tulee olla havaittavaa haittaa ennen korjaustoimenpiteisiin ryhtymistä, vaikka 20-vuotiaskin rakennus voi olla merkittävien korjausten tarpeessa. Kuten kaikessa kunnossapidossa ja investoinneissa on asiaan kohdistettava raha avainasemassa. Asiantuntijat korostavat, että mitä varhaisemmassa vaiheessa korjaustarpeet havaitaan, sitä edullisempaa niiden kunnostaminen on. Yleisimmin huomiota vaatisivat rakennus ja rakenteet, lvi-laitteistot ja sisäilmasto-olosuhteet, sähköjärjestelmät ja energiatehokkuus, prosessilaitteiden kunto ja turvallisuus sekä tehdasalueen ympäristöriskit ja pilaantuneet maat.

Energiatehokkuus ja ympäristönäkökulma ovat nykyaikaisen rakentamisen kulmakiviä. Kuitenkin jos tarkastellaan teollisuusyritysten energian kulutuksen kehitystä, on se viimeisinä vuosina kasvanut tasaisesti ilman suurempia havaittavia muutoksia. Energiatalouden ympäristötietoisuuden kasvu näkyy lähinnä eri energianlähteiden käytön muutoksina.( Suomen virallinen tilasto (SVT): Teollisuuden energiankäyttö [verkkojulkaisu].ISSN=1798-775X. 2016.) Teollisuusyritysten energiatehokkuuden optimoinnista on siis vielä paljon tekemistä, eikä kiinteistöjen osuus asiassa liene vähäinen.

Teollisuuskiinteistöjen korjausrakentamiseen ja kunnossapitoon tänä päivänä kiinnitettävä huomio ei silti johdu niinkään ympäristöajattelusta tai modernisointitarpeista vaan Hyytiäisen mainitsemasta pakosta. Lähes puolet Suomen teollisuus- ja varastorakennuksista on rakennettu tai perusparannettu vuosien 1970-1989 välisenä aikana (Työterveyslaitos, Holmijoki, 2013 ISBN 978-952-261-253-3). Näin ollen rakennusten ikä yksinkertaisesti pakottaa yritykset kiinnittämään huomionsa kiinteistöjen ylläpitoon, sitä ei voida enää ohittaa.

2000-luvun rakentaminen nojaa kestävään elinkaariajatteluun. Itse rakentaminen on hyvin pieni osa kokonaisuutta. Rakennuksen suunniteltu käyttötarkoitus ja toivottu käyttöikä määrittävät rakennuksen suunnittelua ja tehtäviä valintoja rakentamisessa ja ylläpidossa. Rakennuksen elinkaari eri vaiheina käsittää raaka-aineiden oton, rakennustuotteiden valmistamisen raaka-aineista, kuljetukset, siirrot, itse rakentamistapahtuman, rakennuksen käytön sisältäen ylläpidon, huollon ja korjaukset sekä lopulta rakennuksen poiston käytöstä ja tästä purkamisen kautta syntyvien jätteiden uudelleen käytön, kierrätyksen tai loppusijoituksen(Rakennusteollisuus). Rakennusteollisuuden kanta ja tavoite onkin korostaa elinkaariedullisuutta siirtymällä kustannusten osaoptimoinnista kokonaisvaltaiseen elinkaarivastuuseen.

Suomalaisen rakentamisen laatu on Euroopan keskimääräisen tason yläpuolella ja ratkaisuja löytyy laidasta laitaan myös modernin talotekniikan osalta. Rakennusten elinkaariodotusten toteutumiseen vaikuttaa myös kiinteistön ylläpidon ratkaisut. 2020-luvulla rakentamisen ratkaisuissa tulee huomioida myös ilmastonmuutoksen vaikutukset esimerkiksi sisäilmaan. Asiantuntijat painottavatkin huolellisen kuntokartoituksen ja suunnittelun tärkeyttä teollisuuskiinteistöjen korjausrakentamisessa. Näin yritykset voivat viisaammin kohdistaa eurot oikeisiin paikkoihin. Tämän päivän teknologia tarjoaa mahdollisuuksia tehostaa energian kulutusta, pidentää rakennuksen käyttöikää ja turvallistaa sitä työympäristönä.

Kiinteistöjen kunnossapito tuo myös mielenkiintoisen näkökulman teollisuuden ja tuotannon kunnossapitoon. Alustatalouden tuomat mahdollisuudet, koneäly ja IoT luovat aivan uusia ulottuvuuksia tuotannon ja sitä suojaavien tilojen yhteistoimintaan. Ehkä tulevaisuuden tehdasrakennus osaa viestiä kunnossapidon järjestelmille ennakoiden tuotantoa tai työntekijöitä uhkaavista tarpeista? Varmaa lienee kuitenkin se, että muutaman tulevan vuoden sisällä kiinteistöt ja tuotantorakennukset ovat entistä enemmän monen kunnossapitäjän mielessä.

Katariina Lemetyinen

Katariina Kotomäki
Katariina toimi 2018 vuoden loppuun saakka Kunnossapitotapahtumien myyntipäällikkönä Expomarkilla.

Takaisin ylös

Työntekijät tekevät toimivan kunnossapidon – myös digiaikana

9.10.2017

Digitalisaatio on osa kunnossapidon tulevaisuutta ja tätä päivää. Se tuo uusia työkaluja työhön, auttaa ennakoimaan ja tekee näkyväksi asioita, joita voi havaita vain analysoimalla suuria tietomääriä.

Monipuoliset mittarit ja reaaliaikaisuus tuovat tarvittavaa ja todenmukaista tietoa päätöksentekoon. Se tekee niistä korvaamattomia johtamisen näkökulmasta. Kun toiminnan kannalta olennaiset ja luotettavat faktat ovat aina käytettävissä ja visualisoitavissa, voimme johtaa kunnossapitoa paremmin.

Tämä kaikki on tervetullutta ja tarpeellista uutta, joka edistää ja tehostaa kunnossapitoa. Kunnossapidon palveluyrityksille digitaalisuus on mahdollistanut uudenlaisia tiedon keräämiseen ja analysointiin pohjautuvia palveluja ja liiketoimintaa.

.

Olennaista muutoksessa on ihminen

Tietoa on siis tarjolla digiaikana, mutta mikä on sen käytön ja tulkinnan tilanne? Ja kuinka uudet älykkäät työkalut saadaan palvelemaan kunnossapitoa kokonaisvaltaisesti?

Kunnossapito on työntekijävaltainen ala, mikä on toimivan kunnossapidon edellytys nyt ja tulevaisuudessa. Jotta uudet työkalut tuovat hyötyjä ja tehokkuutta, on niiden käytön perustana oltava vahva pohja kentällä tehtävässä kunnossapitotyössä. Olennaista muutoksessa on ihminen.

Jotta mittareiden tarjoama tieto saadaan käyttöön, on järjestelmiä käytettävä oikein. Siihen tarvitaan ihmisiä – kunnossapidon työntekijöitä. Heidän roolinsa on olennainen, jotta digiajan kunnossapidosta saadaan toimivaa.

Ihmiset ovat ydintekijä myös asiakaspalavereissa, kuten myynnin ja hankintojen tilanteissa. Uudenlaisten palveluiden ja työkalujen myyntityössä on äärimmäisen tärkeää varmistaa, että asiakas pysyy uuden äärellä keskustelussa mukana ja että asiat tulevat ymmärretyiksi puolin ja toisin.

Kunnossapitopalvelun asiakkaan on voitava luottaa prosessien tieto palveluntarjoajan käsiin. Palveluyrityksen järjestelmien ja niiden tietoturvan on luonnollisestikin oltava kovalla tasolla, varsinkin kun palveluyrityksen hallussa on dataa asiakkaan liiketoiminnan ytimestä. Yksin se ei riitä. Tietoturvallisuudessakin työntekijät ovat hyvin oleellisessa osassa ja työntekijöiden koulutukseen sekä turvallisten toimintatapojen ohjeistamiseen tulee panostaa.

.Kunnossapito-messut blogi

.

Tukea uuden omaksumiseen

Kun uusia työkaluja otetaan käyttöön, on tiedettävä tarkkaan mitä halutaan parantaa ja mikä on käyttäjän rooli kehityksessä. Aina uusien asioiden omaksuminen ei käy käden käänteessä – etenkin kun puhutaan alasta, jolla työntekijöiden keski-ikä on suhteellisen korkea.

Käyttöönotossa on oleellista imuohjaus, jossa työntekijöille näytetään konkreettisesti ne hyödyt, jotka uudesta toimintatavasta saadaan. Se luo kentällä tarpeen uudelle työkalulle ja tarjoaa mahdollisuuden vaikuttaa muutokseen. Näin uuden toimintatavan vastaanotto on huomattavasti parempi kuin tilanteessa, jossa se tuodaan kentälle ylähäältä annettuna.

Osalle työntekijöistä uudet digitaaliset työkalut ovat suuri haaste, joka edellyttää paljon opettelua, uusia työvaiheita ja työskentelyn muutosta. Osalle ne taas ovat luonteva osa elämää. Tiedon tulva ja älylaitteiden käyttö voi olla kunnossapidon arjessa myös häiriö ja stressitekijä. Varsinkin tiedonvaihdon ja viestinnän nopeus aiheuttaa helposti rikkonaisuutta ja häiriöitä työntekemiseen, mikä verottaa myös tehokkuutta.

Työn tehostuminen digitaalisuuden ansiosta ei siis ole itsestäänselvyys. Kaikissa tehtävissä tarvitaan mahdollisuus keskittyä työn tekemiseen.

Digitaalisuus tarjoaa mahdollisuuden muun muassa kehityskeskusteluihin sähköisen yhteyden välityksellä. Näin keskustelut jäävät vääjäämättä etäisiksi, vaikka tälle mahdollisuudelle varmasti on käyttöä tietyissä tilanteissa. Näen ihmisten välisen vuorovaikutuksen arvokkaana osana työtä ja johtamista. Digitaalisten välineiden hyöty ja tarkoituksenmukaisuus tulee pohtia eri tilanteissa niiden tavoitteiden näkökulmista.

Työpaikoilla uuden omaksumiseen tarvitaan riittävät resurssit, tuki ja kannustava ilmapiiri. Parhaiten uutta opitaan pala kerrallaan. Tavoitteet ja keinot niihin pääsemiseksi tulee olla kaikkien tiedossa. Johtamiselta edellytetään nyt tiedon hyödyntämisen ohella yhä keskustelevampaa, ymmärrettävämpää ja ihmisläheisempää otetta.

.

Jaakko HietavirtaJaakko Hietavirta
Talous ja johtaminen toimikunnan puheenjohtaja, Kunnossapitoyhdistys Promaint ry

Hietavirralla on kymmenen vuoden kokemus kunnossapidon johtamisesta sekä asennus- ja asiantuntijatehtävistä.

.

.

.

.

Takaisin ylös

Hyödynnätkö kunnonvalvontaa oikein? Ja kuka tekee sitä huomenna?

5.10.2017

Kunnonvalvonnassa on kaikki hyvin. Meillä on IoT ja muitakin loistavia asioita vähintään tuloillaan tai kehitteillä ja nopeimmilla jo jalkautuksessa… Mutta tämä ei kuitenkaan poista tosiasiaa, että kentällä tarvitaan myös toimivia mittalaitteita, ajantasaista osaamista ja silloin tällöin vähän kyseenalaistamista.

Alkuun kaksi peruskysymystä: osaammeko hyödyntää kunnonvalvonnasta saatavaa informaatiota tehokkaasti ja oikealla tavalla? Käytämmekö tätä tietoa oikein, kun vaadimme sen perusteella parempaa tuotantotehokkuutta, alempia kunnossapitokustannuksia ja kilpailukykyä verrattuna vastaaviin toimijoihin maailmanlaajuisesti?

.

Kunnonvalvonnan oikeaan hyödyntämiseen liittyy myös huolellisuutta ja kehittämistä

Kun hankimme uusia koneita ja laitteita, muistammeko huomioida jo hankintavaiheessa vastaanottotarkastukseen liittyvät kiperät lauseet, kuten ”tilaajan edustaja hyväksyy laitteen kunnossapidettäväksi mikäli laitteen mitatut arvot alittavat sille asetetut rajat”? Tällä varmistetaan laitteen oikeanlainen asennus ja tarkastetaan, ettei siinä ole valmistus- ja suunnitteluvirheitä tai kuljetusvaurioita. Pelkkä hienosti maalattu pinta ei ole se, millä rahaa tehdään tai sitä säästyy.

Kunnonvalvonnan kehittäminen vaatii resursseja, joilla on aikaa panostaa nimenomaan kehitystyöhön. Vaikka kaikki asiat eivät mene maaliin, niin muutamalla pienellä valvontamenetelmän kehittämisellä tai käyttöönottamisella luodaan jo hyvinkin suuria säästöjä tuotantoon ja kunnossapitoon.

Kunnonvalvonnan asiantuntijoiden huolena onkin, olemmeko unohtamassa tämän kehittämisen? Voin omasta puolestani vastata, että kun aloittelin työuraani (jota on aika paljon vielä jäljellä), suomalaisissa yrityksissä oli tyypillisesti kunnonvalvontaa kehittämässä useita insinöörejä ja teknikkoja, mutta nykyisin vastuu on harvojen harteilla.

Kehitys pysähtyy, ellei siihen panosteta pitkäjänteisesti. Otan esimerkin autourheilun maailmasta, jota seuraan harrastuksenani: Gazoo Racing sai auton toimimaan Jyväskylän rallissa, mutta lopettaako se kehittämisen ja uskoo, että voittokulku jatkuu? Ei lopeta.

.

Kunnonvalvonnan tekijät tulevaisuudessa

Toinen huomiota ansaitseva alue on alan osaaminen, koulutus ja kiinnostavuus. Toimikunnassamme olemme useissa palaverissa kantaneet huolta, että Suomessa koulutetaan liian vähän osaajia tähän ammattiin. Useista koulutuslaitoksista on kunnonvalvonnan koulutusohjelmat ajettu alas. Jos ei ole koulutusta, alan vetovoima hiipuu. Suomelle teollisuus on niin keskeinen kivijalka, että siihen meillä ei ole varaa. Nuorta polvea tarvitaan, koska kuusikymppiset jäävät eläkkeelle tasaiseen tahtiin.

Kauhukuvani rekrytointimessuilta on se, että koettaisin markkinoida nuorisolle kunnonvalvontaa tulevaisuuden ammattina, ja saisin vastauksen: kyllä meitä teollisuus kiinnostaa, nimittäin peliteollisuus!

 

Mika ImmonenMika Immonen
Projektipäällikkö, Efora Oy

Mika Immonen toimii Kunnonvalvonta- ja diagnostiikkatoimikunnan puheenjohtajana ja Eforassa projektipäällikkönä vastaten mm. kunnonvalvonnan kehittämisestä useiden muiden kanssa.

.

.

.

.

http://www.efora.fi/

Takaisin ylös

Hukka pois data-analytiikalla

29.8.2017

Älykäs analytiikka on täsmätyökalu suunnittelemattomien seisokkien vähentämiseen. Kysymys on käytännössä siitä, miten jo olemassa olevaa tietoa voi hyödyntää automatisoidusti ja kustannustehokkaasti kunnossapidon ja tuotannonohjauksen tueksi.

Data-analyysi mahdollistaa suunnittelemattomien huoltokatkojen ja konerikkojen vähentämisen ja auttaa osaltaan varmistamaan häiriöttömän tuotannon ja toiminnan. Yhä useammin data-analytiikkaa käytetään myös tuotannon optimoinnissa ja laadun ohjauksessa. Toisin sanoen, älykäs analytiikka mahdollistaa monenlaisen hukan vähentämisen tehtaalla. Tuotannosta kertyvä data ja analytiikan hyödyntäminen ovat jo tuoneet merkittävän muutoksen suomalaisen teollisuuden tapaan tehdä huoltoa ja kunnossapitoa.

Isoille teollisuusyrityksille data-analytiikan hyödyntäminen kunnossapidossa ja tuotannon laadunvalvonnassa alkaa olla jo arkipäivää. Parin viime vuoden aikana myös pienemmät teolliset toimijat ovat alkaneet miettiä sen mahdollisuuksia omalla kohdallaan. Hypetystä seurannut varovaisuus on väistymässä tuotantovolyymien käännyttyä kasvuun, sillä jokainen tuotantojohtaja tietää, miten kalliita ja haitallisia suunnittelemattomat huoltokatkot ja konerikot voivat olla. Ne vaarantavat liiketoiminnan kannattavuuden ja vievät voimavaroja paitsi tuotannosta, myös sen kehittämisestä.

Tuotannon kasvaessa ja lähestyessä kapasiteettinsa rajoja on ennakoivalla kunnossapidolla vielä paljon tehtävissä häiriöttömän tuotannon ja toiminnan varmistamiseksi. Eniten hyötyvät ne, joille jokainen menetetty tuotantotunti on kallis. Kun kapasiteetit lähestyvät maksimia, toiminnan ennakoinnin hyödyt korostuvat.

Tekoäly

Tekoäly tarpeen datan jalostamisessa

Tuotanto, laatu ja kunnossapito linkittyvät toisiinsa, ja pelkän kunnossapidon sijasta on aivan aiheesta alettu puhua käynnissäpidosta: miten tuotantokone toimii nyt ja myös jatkossa. Vaikka mikään menetelmä ei voi täysin estää odottamattomien ulkoisten tekijöiden aiheuttamia häiriöitä, lisää sensorien jatkuvasti keräämä relevantti tieto ymmärrystä siitä, mitä tuotannossa on tapahtunut, mitä tapahtuu juuri nyt ja mitä tulee tapahtumaan.

Dataa kertyy kuitenkin niin suuria määriä, ettei sitä ole mahdollista manuaalisesti seurata vaan automatisoidun data-analytiikan merkitys korostuu. Tuotannosta vastaavien avuksi tarvitaan tekoälyä jalostamaan kertyvää dataa automaattisesti ymmärrettävämpään muotoon.

Automatisoitua analytiikkaa sovelletaan jo yleisesti verkkokaupassa tuottamaan tilannekuvaa esimerkiksi markkinoinnin päätöksenteon tueksi. Myös teollisuudessa reaaliaikaisella tiedon hyödyntämisellä ja tilannekuvalla olisi huomattavan paljon annettavaa verrattuna reaktiiviseen toimintaan.

Siksi joskus hypetykseksi koetut käsitteet data-analytiikasta, tekoälystä ja koneoppimisesta teolliseen internetiin ovat tulleet jäädäkseen. Iskusanojen ytimessä on käytännön kokemus siitä, että mitä ajantasaisempi tieto oikeilla henkilöillä on oikeista asioista, sitä paremmin tuotannossa pystytään toimimaan. Automatisoidulla datan hyödyntämisellä saadaan aina astetta ennakoitavampi ympäristö, jossa ollaan tilanteen tasalla ennen peruuttamattomia taloudellisia vahinkoja.

.
Emil Ackeman

Emil Ackerman
Toimitusjohtaja, Quva Oy

Emil on IIoT-vaikuttaja ja innokas myyntimies. Hänen päätehtäviinsä kuuluu liiketoiminnan kehittäminen ja asiakkaiden tyytyväisyyden varmistaminen. Emil toimii myös Kunnossapitoyhdistys Promaint ry:n Datasta Toimintaan Teollisuudessa (DTT) -toimikunnan puheenjohtajana.

Quva

.

Quva Oy on teollisen big datan analytiikkayritys, joka tekee yhteistyötä alan edelläkävijöiden kanssa.

www.quva.fi

Takaisin ylös

Henkilöstön koulutus on investointi, joka tuo tulosta

9.8.2017

Oikea osaaminen on strateginen vahvuus, josta ei yritys voi tinkiä. Se tarkoittaa sujuvuutta, tehokkuutta ja turvallisuutta työpaikalla sekä mahdollistaa yrityksen tavoitteiden saavuttamisen.

Kunnossapidossa osaamisen kehittäminen näkyy konkreettisesti tuotannon mittareissa parempina lukemina. Arjessa ongelmatilanteet voidaan ratkaista nopeammin. Kun työntekijät osaavat tehtävänsä, vastuunottokyky ja varmuus työssä kasvavat.

Me Koskisen Oy:ssä koulutamme omista osaajistamme yhä osaavampia. Vastaamme kunnossapidon työvoimapulaan ja uusiin osaamisvaatimuksiin kouluttamalla omaa henkilöstöä tarpeen mukaan yhteistyössä tekniikan koulutuspalveluja tarjoavien kumppaneidemme kanssa. Vuosittain 10–20 työntekijää osallistuu erilaisiin koulutuksiin. Kaikkiaan työsuhteen aikana koulutettuja henkilöitä on yrityksessämme satoja.

 

Ajantasainen kunnossapidon ammattitaito ei ole itsestäänselvyys

Osaavan työvoiman saanti kunnossapidon tehtäviin on tällä hetkellä haaste. Kun yritys on hyvässä kasvuvauhdissa, kunnossapidon tarpeet ja vaatimukset kasvavat. Se edellyttää lisää ja uudenlaista osaamista. Tuotannon on toimittava sujuvasti ja suunnitelmallisesti ympäri vuorokauden ilman turhia katkoja. Toiminnan kannalta strateginen osaaminen on resurssi, josta emme voi tinkiä.

Tuotantoteollisuus kilpailee kunnossapidon osaajista muun muassa rakennusalan kanssa. Kokeneita tekijöitä eläköityy ja nuorisoasteen koulutuksessa vaihtoehdot kunnossapidon opiskeluun ovat melko niukat. Osaajista on jo pulaa.

Myös alan osaamisvaatimukset muuttuvat, muun muassa tietoteknologian hyödyntämisen myötä. Se edellyttää niin yritysten henkilöstölle uudenlaista osaamista, mutta myös sitä, että koulutusorganisaatiot pysyvät alan kehityksessä mukana. Koulutuksen tiivis yhteys työelämään ja kehittyviin yrityksiin on välttämätöntä.

.

Anne_Baltzar_Koskisen Oy

.

Koulutuksessa opitut asiat konkretisoituvat työssä

Koskisen Oy:n tiivis yhteistyö esimerkiksi AEL:n kanssa on tuonut tulosta. Olemme voineet olla mukana kehittämässä koulutuspaketteja niin, että ne tuovat meille tarvittavan resurssin ja samalla auttavat koulutusorganisaatiota vastaamaan kunnossapitoalan muuttuviin tarpeisiin.

Työelämässä tapahtuva oppiminen on olennainen osa koulutusta. Painopiste on todellisessa työssä, johon opittuja asioita yhdistetään 1–2 vuoden mittaisen koulutuksen aikana. Koulutuksen joustavuus ja riippumattomuus maantieteellisestä sijainnista on ainoa vaihtoehto, kun osaamista kehitetään työn ohessa.

On yrityksen etu, että opitut asiat konkretisoituvat työpaikalla tekemisenä ja keskusteluina sitä mukaa kun niitä käsitellään koulutuksessa. Vaikka koulutukseen osallistuu yksilö, myös työpaikka kehittyy.

.

Henkilöstön koulutus sitouttaa ja saa arvostusta

Koskisen Oy:llä on jo useamman vuosikymmenen kokemus henkilöstön kouluttamisesta. Alun perin osaamista lähdettiin kehittämään tuotantohenkilöstön keskuudessa puualalla. Henkilöstölle on saatu tutkintoja kaikilla eri tasoilla. Myös esimiehiä valmennetaan tehtäviinsä.

Olemassaolevan henkilöstön lisäksi koulutusta on tarjottu työhönottovaiheessa. Olemme olleet mukana myös nuorisotakuu-projektissa tarjoamalla koulutusta ja työtä peruskoulunsa päättäneille. Koulutus lähtee aina yrityksen tarpeesta mutta myös vapaaehtoisuudesta. Kiinnostuneita kouluttautujia on löytynyt hyvin.

Koulutuksen toteuttaminen työn ohessa vaatii organisaatiolta paljon. Työnjohdon tulee sitoutua niin ohjaukseen, valvontaan kuin koulutuksen kehittämiseen. Työntekijämme ansaitsevat kiitoksen siitä, että osaamisen kehittämiseen löytyy aikaa ja ymmärrystä kaiken kiireen keskellä.

Henkilöstön kouluttaminen on yritykselle investointi, joka tuottaa ja näkyy myös tuloksessa. Kun kehittäminen tehdään pitkäjänteisesti ja suunnitelmallisesti, yksilöiden osaaminen vie myös yritystä eteenpäin.

Tavoitteemme on saada yritykseen asiantuntevia ja sitoutuneita työntekijöitä. Koulutus on yksi keino toteuttaa tätä tavoitetta. Työntekijät arvostavat koulutusmahdollisuuksia ja kokevat sen tarpeellisena.

.
Lassi Santala

 

Lassi Santala
Tekninen johtaja, Koskisen Oy

Koskisen Oy

 

 

 

www.koskisen.fi
www.ael.fi

Koskisen Oy on mekaanista metsäteollisuutta harjoittava noin tuhat työntekijää työllistävä perheyritys, jolla on yli satavuotinen historia. Kärkölässä pääpaikkaansa pitävän yrityksen pääliiketoiminnat ovat havupuun sahaus ja koivuvanerin tuotanto. Suomessa tuotantoa on Kärkölän lisäksi Vierumäen talotehtaalla ja Hirvensalmella. Lisäksi yritys toimii Venäjällä ja Puolassa.

Takaisin ylös